Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/index.php:1) in /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/init.php on line 8

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/index.php:1) in /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/init.php on line 8

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Informacje na temat celu ich wykorzystywania i opcji edycji tutaj
Firma Hubertech Sp. z o.o.
I kwadra
wschód: zachód:
Temperatura
Wilgotość
Ciśnienie
Prędkość wiatru
Kierunek wiatru
Warunki
Dane dla miasta: Katowice

  

Cookies

Dla Pa??stwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosowa? serwis do potrzeb u??ytkowników i w celach statystycznych. Poni??ej znajduj? si? informacje szczegó??owe:
Cookies, ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) -  to niewielkie informacje tekstowe, wysy??ane przez serwer WWW i zapisywane po stronie u??ytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przegl?dark? internetow?).

Parametry ciasteczek pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzy??. Komputer b?dzie udost?pnia?? informacje zawarte  w „cookies” wy???cznie stronie internetowej, z której one pochodz?.

Ciasteczka maj? na celu umo??liwienie zapami?tania przez serwer poszczególnych informacji o sesji po???czenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu równie?? dostosowanie serwisu do potrzeb u??ytkowników oraz w celach statystycznych.
Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane s? dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "sta??e". Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, które pozostaj? na urz?dzeniu u??ytkownika, a?? do wylogowania ze strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” zwi?zane z sesj? ze wzgl?dów technicznych, np. aby umo??liwi? lepsz? nawigacj? na stronie, aby umo??liwi? pa??stwu dostosowanie swoich preferencji zwi?zanych z korzystaniem ze strony oraz do pami?tania u??ytkowników zalogowanych.

"Sta??e" pliki cookies pozostaj? na urz?dzeniu u??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u??ytkownika. Cookies tego rodzaju s? zachowywane na twardym dysku u??ytkownika w celu okre??lenia, którzy u??ytkownicy s? nowi na stronie, a którzy wracaj?.

Parametry, które strona umieszcza w formie cookies:

    rozdzielczo??? monitora (dla celów statystyk),
    zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
    zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
    identyfikator przegl?daj?cego (dla celów statystyk),
    opcja "pami?taj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwa??e),
    obs??uga sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),
    dla celów pami?tania specyficznych ustawie?? u??ytkownika (dla celów statystyk, cookies trwa??e),
    obs??uga koszyka towarów w sklepie internetowym.

Cookies od zewn?trznych serwisów

Na stronie internetowej znajduj? si? pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegaj? one ich w??asnej polityce prywatno??ci.
Pliki cookies Google Analitics:

Gdy u??ytkownik korzysta z us??ugi Google, stosujemy ró??ne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – mo??e to obejmowa? np. przes??anie co najmniej jednego, lub wi?cej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urz?dzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów u??ywamy tak??e wówczas, gdy u??ytkownik wchodzi w interakcj? z us??ugami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak us??ugi reklamowe czy funkcje Google dzia??aj?ce w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
Pliki cookies Facebook:

Facebook ma oddzieln? stron? gdzie opisane jest u??ycie cookies http://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Pliki cookies Youtube:

Serwis Youtube stosuje pliki cookies zawieraj?ce m.in. preferencje u??ytkownika, oraz licznik klikni??. Zasady dzia??ania opisane s? w polityce prywatno??ci: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
Pliki cookies Vimeo:

Serwisy player.vimeo.com i av.vimeo.com stosuj? pliki cookies m.in. pozwalaj?ce si? zalogowa?, a tak??e cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalaj?ce uzale??nia? wy??wietlane reklamy od zachowania u??ytkownika. Polityka w sprawie plików cookies dost?pna jest pod adresem: http://vimeo.com/cookie_policy
Wy???czenie obs??ugi plików cookies

Je??li nie ??ycz? sobie Pa??stwo, ??eby na Pa??stwa komputerze przechowywane by??y „cookies” - trwa??e czy te?? zwi?zane z sesj? - mo??ecie Pa??stwo wy???czy? cookies w swojej przegl?darce.

Jednak wy???czenie „cookies” mo??e mie? wp??yw na pe??ne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególno??ci nie b?dzie mo??liwe logowanie si?, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówie?? i dokonywanie p??atno??ci.

Nale??y mie? ??wiadomo???, ??e wy???czenie „cookies” w przegl?darce b?dzie mia??o wp??yw na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarz?dzania plikami cookies zale??nie od u??ywanej przegl?darki:

Przegl?darka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przegl?darka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W???czanie%20i%20wy???czanie%20obs??ugi%20ciasteczek"

Przegl?darka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Przegl?darka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Przegl?darka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


 

Statystyki odwiedzin

» wszystkie:1570877 » ten rok:45722
» ten miesiąc:829 » dzisiaj:379
online

2